Z ostatniej chwili

XXIX Regionalny konkurs „Palma, pisanka, marzanna”

2024-02-20 11:46:36 informacje
img

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają do udziału w XXIX Regionalnym Konkursie „Palma, Pisanka, Marzanna” - zgłoszenia do 6 marca 2024.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym i poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o zwyczajach i obyczajach wiosennych oraz wielkanocnych.

Konkurs ma formułę otwartą. Jest adresowany do następujących grup wiekowych:

1. Przedszkola;

2. Szkoły podstawowe - (klasy I - III);

3. Szkoły podstawowe - (klasy IV - VI);

4. Szkoły podstawowe - (klasy VII - VIII);

5. Szkoły średnie i dorośli.

Prace powinny być wykonane specjalnie na tegoroczny konkurs, własnoręcznie i z zastosowaniem tradycyjnych technik i materiałów. W palmach powinny się znaleźć m.in. gałązki wierzbowe z baziami i rośliny „wiecznie zielone”. Autorzy powinni się inspirować tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali.

Prace mogą składać osoby indywidualne, grupy artystyczne, stowarzyszenia.

Prace podpisane kilkoma nazwiskami oraz niespełniające tytułowych kryteriów (nie będące palmą, pisanką, marzanną) nie będą oceniane.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

pl. T. Kościuszki 30, 42-265 Dąbrowa Zielona,

lub

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa.

Każda z prac powinna być opisana i zawierać dane, tj.  imię, i nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły lub instytucji - adres i nr telefonu placówki delegującej.

Wraz z opisaną pracą konkursową należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, w tym oświadczenie.

Prace należy dostarczyć do 6 marca 2024 r. Decyduje data wpływu do organizatora. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 17 marca o godz.15.00 w Sali Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej.

Gali podsumowującej konkurs towarzyszyć będą: stoły wielkanocne, jarmark rękodzieła, występy artystyczne.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs należy odebrać do 5 dni po ogłoszeniu wyników.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

ORGANIZATORZY

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

WSPÓŁPRACA

Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich

Gminy Dąbrowa Zielona

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

PATRONAT

Starosta Powiatu Częstochowskiego

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

Szczegółowych informacji udzielają:

Aneta Wojtala, dyrektor GOK-u – 34 355 50 55

Marzena Kosela, etnograf ROK-u – 34 366 59 65

Page generated in 0.0193 seconds.