Z ostatniej chwili

Stypendia artystyczne – ogłoszono nabór

2024-01-18 12:48:30 informacje
img

Do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Częstochowy.

Jak informuje Wydziału Kultury i Sportu Urządu Miasta, o stypendia mogą się ubiegać osoby realizujące określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury, będące mieszkańcami Częstochowy. Stypendia przyznawane są w dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, taniec, upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury i opieka nad zabytkami.
Stypendium przyznawane jest na przedsięwzięcie artystyczne realizowane w roku kalendarzowym, w którym zostało przyznane.
O przyznaniu stypendium decyduje wartość merytoryczna danego przedsięwzięcia artystycznego, opracowanego przez kandydatkę/kandydata do stypendium (przede wszystkim: unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie – oryginalność przedsięwzięcia), dotychczasowe osiągnięcia kandydatki/kandydata, właściwe udokumentowanie wniosku oraz wpływ projektu stypendialnego na życie kulturalne Częstochowy.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać osoby fizyczne – kandydatki/kandydaci do otrzymania stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich – w ich imieniu opiekunowie prawni. Do wniosku należy dołączyć materiał dokumentujący dorobek twórczy i artystyczny z ostatnich 3 lat (zrealizowane projekty, wydane publikacje, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń, itp), rekomendacje, opinie, recenzje i preliminarz wydawniczy. Do wniosku można dołączyć również dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy z ostatnich 3 lat, zapisaną na nośnikach elektronicznych: kopie prac (portfolio), wydane publikacje, zrealizowane projekty filmowe, teatralne lub muzyczne itp.

Informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury, Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 w godzinach 7.30-15.30 do końca stycznia. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0168 seconds.