Z ostatniej chwili

Połączenie Wysokiej Lelowskiej z Żarkami Letnisko

2024-04-22 11:58:30 informacje
img

Pierwsza warstwa asfaltu położona na drodze  Wy­so­ka Lelowska – Żarki Let­ni­sko. Powstanie nowego połączenia skróci znacznie czas przejazdu do sąsiedniej gminy Poraj i ułatwi dojazd do stacji PKP. Budowana droga to czwarta, która powstaje w ramach większego zadania prawie za 5 mln zł. 

Powstały już ul. Szkol­na w Za­bo­rzu, droga Su­li­szo­wi­ce – Ja­ro­szów (przy ścież­ce ro­we­ro­wej) oraz ul. Ma­jo­wa i ul. Ogro­do­wa w Ko­to­wi­cach, a teraz kończona jest czwarta przebudowa w Wysokiej Lelowskiej. Dłu­gość prze­bu­do­wa­nych  dróg  ok. 5 km. 

Zadania realizuje Gmina Żarki w ramach otrzy­ma­nej pro­me­sy Rzą­do­we­go Fun­du­szu Pol­ski Ład: Pro­gra­mu In­we­sty­cji Stra­te­gicz­nych. Z  budżetu do­kła­da 5 proc. Ze środ­ków wła­snych i jest to suma 247.435,36 zł. Po­zo­sta­ła kwota 4.701.271,84 to wspo­mnia­ne  środ­ki rzą­do­we.

Page generated in 0.0169 seconds.