Z ostatniej chwili

O problemach trzeciego sektora

2024-04-19 11:38:37 informacje
img

O problemach trzeciego sektora

Częstochowskie organizacje pozarządowe miały okazję spotkać się z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i przekazać jej sugestie dotyczące zmian prawnych i organizacyjnych, które usprawniłyby pracę oraz działanie trzeciego sektora – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Spotkanie odbyło się w czwartek wieczorem w Miejskim Domu Kultury z inicjatywy Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, za którą poszło zaproszenie ze strony prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka.
– Przekazujemy wiele ważnych zadań organizacjom pozarządowym, bo one, oprócz tego, że dobrze wykorzystują pieniądze od miasta na prowadzenie danego zadania, z reguły dokładają jeszcze coś od siebie: pracę wolontariuszy, środki od sponsorów, środki z projektów, na które pozyskały finansowanie, a także wiele innych działań. Poza tym po prostu wkładają w to, co robią, swoje serce – mówił, witając przedstawicielkę nowego rządu prezydent Częstochowy.
Mówiąc o dwóch ważnych aspektach funkcjonowania organizacji NGO – prawnym i finansowym, przypomniał o ostatnich „chudych” latach samorządu, które nie pozostały też bez wpływu na możliwości dotacyjne miast dla „trzeciego sektora”. Zwracał uwagę, że optymalne wykorzystanie dostępnych wreszcie środków unijnych przez samorządy oraz jakość współpracy z organizacjami pozarządowymi będą zależeć od zasobności samorządów, w tym możliwości zabezpieczenia przez nie wkładów własnych do projektów europejskich.     
– Samorządy mogą być prekursorem dobrej prospołecznej zmiany – przekonywała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wskazując przykład Częstochowy i jej programu in vitro, wsparcia seniorów czy projektu zatrudniania „niań” w celu powrotu młodych rodziców na rynek pracy, które stały się inspiracjami tworzenia obecnie podobnych programów w skali kraju.
Zachęcając do współpracy, deklarowała zmianę polityki rządu wobec samorządów i partnerów społecznych, mówiła o ostatnich decyzjach, które poprawią sytuację finansową m.in. pracowników socjalnych. Dziękowała też za lokalne inicjatywy i partnerstwa budujące społeczeństwo obywatelskie.       
Przedstawicielom sektora NGO udało się poruszyć kilka istotnych dla nich problemów, które mogą być rozwiązane na poziomie krajowym. Dotyczyły one np. szybszego procedowania ministerialnych konkursów, co pomoże zachować ciągłość opieki nad podopiecznymi, nowych regulacji prawnych, które poprawią skuteczność społecznie użytecznej pracy czy uelastycznienia zasad rozliczania publicznych dotacji.
Merytoryczne wnioski i uwagi przekazali przedstawiciele organizacji zajmujących się problemem bezdomności, pieczą zastępczą, opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, zajęciami dla seniorów oraz spółdzielniami socjalnymi. Głosy tych, którzy nie zdążyli się wypowiedzieć w czasie spotkania, mają zostać przekazane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem miasta.     
W Częstochowie według danych na koniec 2023 r. funkcjonuje 1076 organizacji pozarządowych, z których 459 jest zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a 129 to terenowe jednostki organizacji pozarządowych. Poza tym jest 299 fundacji, 71 stowarzyszeń zwykłych, 52 uczniowskie kluby sportowe, 46 klubów sportowych, a także 20 Ochotniczych Straży Pożarnych i ich związków. 81 z nich ma status organizacji pożytku publicznego.
NGO działają głównie w takich obszarach jak: sprawy społeczne, ochrona zdrowia, gospodarka, edukacja i wychowanie, rynek pracy, sport, turystyka, rekreacja, kultura i sztuka.
Na terenie miasta są też: 3 warsztaty terapii zajęciowej, 5 centrów integracji społecznej, zakład aktywności zawodowej, klub integracji społecznej, 14 spółdzielni socjalnych.
Samorząd miasta Częstochowy zleca „trzeciemu sektorowi” realizację zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. małych zleceń. Miasto przekazuje dotacje na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wspierania.
W strukturach Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta działa Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, którego głównym celem jest profesjonalizacja częstochowskich organizacji pozarządowych poprzez m.in.: organizację szkoleń i doradztwa, informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji. Są też organy opiniująco-doradcze, w których zasiadają przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej: Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Miejska Rada Seniorów, Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych czy Rada Sportu.

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Page generated in 0.0166 seconds.