Z ostatniej chwili

Aktywny samorząd – MOPS ogłasza nabór

2024-02-20 11:43:45 informacje
img

1 marca rozpocznie się nabór wniosków dotyczących I oraz II Modułu programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków PFRON - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Moduł I pozwala uzyskać dofinansowanie w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Moduł II ma stanowić pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski powinny być składane elektronicznie, za pośrednictwem platformy – SOW. Jest to premiowane. Rejestracja w Systemie Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON na stronie. https://www.sow.pfron.org.pl/

Wnioski mogą być składane także w formie papierowej w Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością MOPS,

al. Niepodległości 20/22 (pokój nr 7), 42-216 Częstochowa, tel. 34 363 18 19

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I – wnioski będą przyjmowane od 01.03 do 31.08.2024 r.

Moduł II – wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:

– od 01.03 do 31.03.2024 r. (wnioski dotyczące semestru letniego)

– od 01.09 do 10.10.2024 r. (wnioski dotyczące semestru zimowego)

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON. https://www.pfron.org.pl/

Program w 2024 r. obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1, 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Obszar A 

Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Zadanie nr 3 – osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie nr 4 – osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Obszar B 

Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Zadanie nr 3 – osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Zadanie nr 4 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia lub osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Zadanie nr 5 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub osoba ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C 

Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się przy pomocy wózka o napędzie ręcznym, wobec której ekspert PFRON stwierdził rokowanie uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej (lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona), po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie nr 5 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadająca zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

UWAGA! Aktualne druki zarówno na platformie SOW, jak i na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, będą dostępne od 1 marca.

 

Fot. ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Page generated in 0.0184 seconds.