Z ostatniej chwili

Szkolenie o standardach ochrony małoletnich w placówkach kultury

2024-01-03 11:15:27 informacje
img

Szkolenie o standardach ochrony małoletnich w placówkach kultury

Szkolenie nt. „Tworzenie standardów ochrony małoletnich w placówkach kultury”odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia od  godz. 09.00 do godz. 13.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie (ul. Ogińskiego 13a).   
Wykładowczynią będzie Agata Wierny – trenerka komunikacji, certyfikowana mediatorka NVC, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Częstochowie.  
Szkolenie jest adresowane do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz instruktorów.   
Obszerny materiał dot. zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci m.in. nakładającej na podmioty pracujące z dziećmi obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci).
Obowiązek wprowadzenia standardów został nałożony na wszystkie placówki, które prowadzą działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni oraz na organizatorów działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.
PROGRAM SZKOLENIA:
W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się zwłaszcza:
1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatorem, a szczególnie zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
2) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
3) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;
4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
7) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
Podmioty, o których mowa powyżej, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 lutego 2024 r.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie tworzenia, wdrożenia i monitorowania standardów ochrony dzieci.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na  przygotowanie  materiałów.
Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.
Koszt uczestnictwa: 280 zł od osoby (obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne).                                             
Wpłaty należy dokonać w terminie do 12 stycznia 2024 r. na konto bankowe  ING Bank  Śląski  O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847
W tym samym terminie należy dosłać wypełnioną kartę zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do 12 stycznia 2024 r. w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłaty nie będą zwrócone. 

Page generated in 0.0164 seconds.